Наукова діяльність

Наукова робота є одним з провідних напрямків діяльності професорсько-викладацького складу кафедри. Основний науковий напрямок кафедри сформувався в 70-тi роки минулого століття i був спрямований на розробку нових видів обладнання легкої промисловості та електропобутової техніки. Він формувався під впливом наукових праць і керівництвом професорів Піскорського Г.А., Бурмістенкова О.П. та Петка І.В., коли у 1970-95 рр. з цієї тематики захистили кандидатські дисертації більше ніж 20 аспiрантiв i пошукачiв.

Кафедра приймає  участь у науково-дослідній роботі університету, а саме:

  • проводить наукові дослідження за найважливішими теоретичними, науково-технічними і соціально-економічними проблемами за профілем кафедри, проблемами педагогіки вищої школи у тісному зв’язку із завданнями підвищення якості підготовки спеціалістів;
  • складає щорічні звіти за підсумками НДР, проводить щорічну атестацію аспірантів кафедри;
  • обговорює завершені науково-дослідні роботи і дає рекомендації щодо їх опублікування, бере участь у впровадженні результатів  досліджень  у практику;
  • розглядає дисертації, які представляються членами кафедри або, за доручення керівництва університету, іншими здобувачами;
  • організовує науково-дослідну роботу студентів.

Більше десяти років професорсько-викладацький склад безперервно виконує державні науково-дослідні замовлення, що фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань. У 2006-2008рр. вели дослідження згідно з науковим напрямком «Теоретичні основи ресурсозберігаючих технологій переробки шкіряних відходів в сучасні матеріали і вироби». Крім того д.т.н. професор Злотенко Б.М. є науковим керівником держбюджетної тематики «Наукові основи модифікації біополімерів під дією активованих водних систем у виробництві шкіри та хутра».

 

Співробітниками кафедри за останні роки надруковано 88 наукових робіт, з яких  видано 6 за кордоном та 22 роботи за участю студентів, отримано 8 патентів на винахід, надруковано 7 монографій, 8 навчальних посібників. Викладачі приймають участь у конференціях, в тому числі і міжнародних.

В науково-дослідних роботах кафедри беруть участь студенти. Щорічно за тематикою науково-дослідних робіт лабораторій виконується в середньому 5-10 магістерських робіт та дипломних проектів. Всі студенти, починаючи з четвертого курсу, охоплені навчальною науково-дослідною роботою, яка визначається індивідуальними завданнями. Студенти виступають з доповідями, а також беруть участь в обговоренні як опоненти. Кращі роботи рекомендуються на студентську науково-технічну конференцію. Частина цих робіт переростає в курсові та дипломні проекти. Щорічно студентами під керівництвом викладачів кафедри публікується 2-3 наукові статті у різних виданнях та 10-12 тез доповідей.  За участю студентів в 2012-2014 роках розроблено та виготовлено 7 стендів для дослідження характеристик електропобутової техніки, дослідження режимів роботи електроприводів та систем керування ЕПТ.

Щорічно студенти приймають участь в олімпіадах вузівського рівня з дисциплін кафедри, кращі роботи рекомендуються кафедрою для участі в конкурсах та олімпіадах міжвузівського, республіканського або іншого рівня. Такою науковою роботою охоплюється біля 80% студентів-електромеханіків.

 

Наукові школи

На кафедрі сформовано дві наукові школи, роботи яких відомі не тільки в Україні, а й за її межами.

Перша з них стосується досліджень технологічних процесів, машин та апаратів, які використовуються в виробництві та експлуатації електропобутової техніці. Керівник цієї школи —  доктор технічних наук, професор Бурмістенков О.П. За останні роки з цього напряму  захищені три  докторські дисертації та дві кандидатські дисертації.

Друга школа відома своїми розробками, дослідженнями і впровадженнями технологій та нових елементів електропобутової техніки. Цю школу очолює доктор технічних наук, професор

Петко І.В. Під його керівництвом за останні п’ять років захищено три кандидатські дисертації.

В університеті функціонує п’ять спецiалiзованих рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій, до складу яких входять 3 члени кафедри (Бурмістенков О.П., Петко І.В., Злотенко Б.М.). Злотенко Б.М. є також членом спеціалізованої ради в Хмельницькому національному університеті.

При кафедрі успішно працює магістратура, аспірантура і докторантура. Успішно закінчили докторантуру і захистили дисертації на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук доценти кафедри:

  • Б.М.Злотенко (2003р.), нині  завідувач кафедри;
  • І.В.Панасюк (2004р.) , нині завідувач кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів;
  • В.П.Місяць (2008р.), нині завідувач кафедри інженерної механіки КНУТД.

Аспіранти та пошукачі вчених ступенів мають можливість відвідувати наукові школи-семінари.  Саме тут і обговорюються їхні наукові розробки.